ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η ανάλυση του εδάφους αναμφισβήτητα θεωρείται ως το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνεται από τον κάθε παραγωγό πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας. Η εδαφολογική ανάλυση μας δίνει πληροφορίες για την διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος.

Με την ανάλυση του εδάφους:

 • Οι λιπάνσεις γίνονται ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους και της καλλιέργειας.
 • Δεν προσθέτουμε στοιχεία στα οποία υπάρχει επάρκεια στο χώμα, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη οικονομία χρημάτων και να μην καταστρέφουμε το έδαφος και την ισορροπία στη θρέψη του φυτού.
 • Προσθέτουμε τα στοιχεία που λείπουν, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερες αποδόσεις.

Δειγματοληψία

Αν το κτήμα μας είναι ομογενές γίνεται λήψη υποδειγμάτων από 2-3 σημεία/στρ. Αν η καλλιέργεια μας είναι ετήσια τα υποδείγματα λαμβάνονται από βάθος 0-30 εκ. ενώ εάν έχουμε μόνιμη καλλιέργεια (δενδρώδη) τα υποδείγματα λαμβάνονται από βάθος 30-60 εκ .Όλα τα παραπάνω υποδείγματα μπαίνουν σε μια σακούλα .Λαμβάνεται συνολικά 1,5 kg περίπου δείγματος και στέλνεται στο εργαστήριο. Ο κατάλληλος χρόνος δειγματοληψίας και ανάλυσης είναι πριν από την εγκατάσταση ή τη λίπανση της καλλιέργειας. Αποφεύγεται η δειγματοληψία σε κτήμα με πρόσφατη λίπανση.

Πακέτο αναλύσεων

Σε κάθε δείγμα εδάφους, εξετάζουμε:

 • 1.Μηχανική Σύσταση
 • 2.pH
 • 3.Αγωγιμότητα
 • 4.Ολικό Ανθρακικό ασβέστιο
 • 5.Οργανική ουσία ή (Εναλλακτικά Ενεργό Ανθρακικό ασβέστιο )
 • 6.Άζωτο νιτρικό
 • 7.Φωσφόρος
 • 8.Κάλιο
 • 9.Ασβέστιο
 • 10.Μαγνήσιο
 • 11.Σίδηρος

Διάρκεια αναλύσεων 3-5 ημέρες

© Copyright - ΓΕΩΑΝΘΟΣ